Suomen vastuullisin tuote -kilpailun yleisöäänestys on auki!

Kuluttaja tarvitsee apua vastuullisuusviidakossa

Vastuullisuus on tärkeää yhä kasvavalle joukolle ihmisiä. Se, miten tämä kanavoituu arjen valinnoiksi ja ostopäätöksiksi, vaihtelee vielä paljon. Toisille vastuullinen kuluttaminen on ollut luonnollinen osa elämäntapaa jo pitkään, toiset meistä ovat vasta alkutaipaleella. Mitkä ovat motiivimme tehdä vastuullisia valintoja ja millaisia esteitä kohtaamme?

Infine teki yhdessä Babler Median kanssa tutkimuksen vastuullisuudesta ja kuluttamisesta sekä erityisesti siihen liittyvistä haasteista. Vastaukset kerättiin vaikuttajaverkoston kautta 6.–25.11.2020.

Vastaajajoukossa korostuu keskimääräistä vastuullisemmin ajattelevien osuus eli näyte ei ole koko väestön ajatuksia edustava. Vastaajajoukossa korostuu nuorten naisten osuus. Se antaa kuitenkin suuntaviivoja siitä, mitkä asiat mietityttävät ja millaisia esteitä vastuullisen kuluttamisen tiellä on.

Vastuullisuus on vaikea käsite 

Tuotteiden ja palvelujen vastuullisuutta arvioidessamme kohtaamme jatkuvasti toisaalta tämä on tärkeää, toisaalta tuo -tyyppistä pohdintaa.

Jo esimerkiksi ympäristöystävällisyyden kohdalla tulee eteen monenlaisia ristiriitaisia kysymyksiä, jotka vaikeuttavat valintojamme.

“Sähköauto on päästöttömämpi mutta sähköauton akun tekeminen tuottaa isot päästöt. Onko sähköauto siis ympäristöystävällinen teko vai ei?” – vastaajan kommentti.

“Vaikea aihe. Esim ekologisesti tuotettu puuvilla kuulostaa paremmalta vaihtoehdolta mutta sen viljely vaatii ihan yhtä paljon vettä kuin ns. ei ekologisenkin. Onko siis ok ostaa ekologista vai pitäisikö jättää koko puuvilla ostamatta?” – vastaajan kommentti.

Vastuullisuuden määrittelystä tekee haastavaa vastuullisuuden laaja-alaisuus ja subjektiivisuus. Miten määritellä vastuullisuus? Ja miten arvottaa eri vastuullisuuden osa-alueita omissa valinnoissa, etenkin kun monet asiat ovat yhtä aikaa tärkeitä ja lähellä sydäntä? 

Kotimaisuus vastuullisuustekona

Kysyimme, mitkä asiat ovat tällä hetkellä sellaisia, joihin erityisesti halutaan omilla kulutusvalinnoilla vaikuttaa: Ihmisoikeuksien toteutumiseen, eläinten oikeuksien toteutumiseen, ilmastonmuutoksen torjumiseen, työntekijöiden oikeuksiin, ympäristöjalanjäljen vähentämiseen, kotimaisuuden ja lähituotannon tukemiseen vai johonkin ihan muuhun. 

Kaikkein läheisimmältä vastaajille tuntuu tällä hetkellä kotimaisuuden ja lähituotannon tukeminen sekä ilmastonmuutoksen torjuminen. 

Kysymys: Haluan vaikuttaa omilla kulutusvalinnoillani ensisijaisesti…Valitse 1-3. 

Ilmastonmuutoksen torjuminen on selkeä, globaali ongelma ja ajatus siitä, että kaikkien panosta tarvitaan, on lyönyt läpi ainakin tässä kohderyhmässä. Kotimaisuuden ja lähituotannon tukeminen on etenkin naisille tärkeä teema ja sen merkitys kasvaa iän myötä. Kotimaisen sekä lähituotannon voimakkaaseen arvostukseen liittyy keskeisesti myös vallitseva pandemiatilanne. Lisäksi vastaajien keskuudessa korostuu ajattelu siitä, että valitsemalla kotimaista vaikutat samalla helposti myös muihin vastuullisuuden osa-alueisiin.  

“Kotimaassa valmistetut tuotteet ovat myös ympäristöystävällisempiä kuin kaukaa kuljetetut ja ihmisoikeudet sekä eettisyys ovat pääsääntöisesti kunnossa”  – vastaajan kommentti. 

Oman ympäristöjalanjäljen konkreettinen pienentäminen on myös noussut kulutuspäätöksissä vahvasti läsnäolevaksi teemaksi etenkin alle 35-vuotiaiden vastaajien keskuudessa.  

Lähes puolet, 46 % vastaajista, nosti ihmisoikeuksien toteutumisen tärkeimpien teemojen joukkoon. Ihmisoikeudet ovat kokonaisuutena niin laaja, että aihe vaatisi oman syvemmän tutkimuksen. Työntekijöiden oikeudet nosti tärkeimpien joukkoon 27% vastaajista ja eläinten oikeuksien toteutumisen 25 % vastaajista.

Vastuullisten valintojen tekemistä hankaloittaa vastuullisuustiedon hajanaisuus sekä epäluottamus tuotteiden vastuullisuusviestintään

Ensimmäinen askel on tahto tehdä vastuullisia valintoja. Vaikka halu kestävämpiin valintoihin olisi olemassa, vastuullinen kuluttaminen vaatii tällä hetkellä ymmärrystä ja asiaan paneutumista. Lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta kertoo vastuullisen kuluttamisen haasteeksi sen, että luotettava ja relevantti tieto tuotteiden ja palvelujen vastuullisuudesta on vaikeasti hahmotettavissa. Mitä enemmän tietoa karttuu, sen enemmän tietoa myös haluaa.

Kysymys: Tällä hetkellä koen vastuullisen ostamisen vaikeaksi koska…. 89% Täysin samaa mieltä + Jossain määrin samaa mieltä.

“On haastavaa, että itse joutuu ottamaan asioista selvää ja “kouluttautumaan” tehdäkseen arvoilleen sopivia valintoja.“ – vastaajan kommentti.

Tutkimuksessa nousee esiin myös voimakkaana hämmennys yritysten vastuullisuusviestinnän äärellä. Lähes yhdeksän kymmenestä on sitä mieltä, että yritykset antavat harhaanjohtavaa tietoa tuotteiden vastuullisuudesta. 38 % oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä, 50% jossain määrin samaa mieltä.


Kysymys: Tällä hetkellä koen vastuullisen ostamisen vaikeaksi koska…. 87% Täysin samaa mieltä + Jossain määrin samaa mieltä

Osittain suurta lukua selittää se, että vastaajat ovat keskimääräistä tiedostavampia ja siten vaativampia kuluttajia vastuullisuuden suhteen. Osa harhaanjohtavaksi koetusta tiedosta voi olla vain yksinkertaisesti puuttuvaa tietoa. Tuloksen äärelle on kuitenkin pysähdyttävä. Kuluttajilta vaaditaan tällä hetkellä melkoinen määrä asiantuntemusta, asialle omistautumista ja vaivannäköä, jotta vastuullisten valintojen tekeminen onnistuu helposti. Toimiala- ja brändikohtaiset erot ovat varmasti suuria.

Nimenomaan vastuulliseen brändiin luotan. Jos en koe brändiä vastuulliseksi mietin heti onko viherpesua” – vastaajan kommentti. 

Toimiala-, brändi ja tuotekategoriakohtaiset erot vastuullisuuden kokemisessa onkin eräs Infinen tulevaisuuden tutkimuskohteista. 

Vastuulliset valinnat koetaan tällä hetkellä kalliimmiksi. Osa hyväksyy hintapreemion, mutta kaikilla ei ole mahdollisuutta tai halua maksaa vastuullisesta enemmän. 

Kysymys: Tällä hetkellä koen vastuullisen ostamisen vaikeaksi koska…. 76% Täysin samaa mieltä + Jossain määrin samaa mieltä.

 

”Joskus valinta vaikeaa, joskus vain työlästä, etenkin hankkiessa jotain harvemmin ostettavaa. Selvitettävä millaisia tuotteita saatavilla, niiden eroja, saatavuutta jne. Joskus joutuu tekemään kompromisseja hinnan vuoksi, joskus ihan vain siksi, ettei jaksa selvitellä koko kuviota tai vastuullisen vaihtoehdon saatavuus heikompi. – vastaajan kommentti.  

Eniten päänvaivaa tuottavat liikkumiseen, asumiseen sekä vaatteiden ja muiden tekstiilien hankkimiseen liittyvät päätökset. Sen sijaan esimerkiksi vastuullisten ruokaostosten tekemistä tai ulkona syömistä ei koeta niin haastavaksi. Vastuullinen ruoka ja syöminen on ollut tapetilla jo kauan ja tarjonta on kehittynyt lyhyessä ajassa valtavasti. Jos siis haluat – ja sinulla on mahdollisuus syödä vastuullisesti – on se jo tehty melko helpoksi.  

Mikä sitten helpottaisi vastuullisten valintojen tekemistä tai kannustaisi edes kokeilemaan?

Moni kaipaisi tukea ja navigointiapua valintojen viidakossa. Jotain minkä avulla voisi helposti ilman suurta perehtymistä tunnistaa kestävämmät valinnat. 

Sertifikaatteja toivotaan, toisaalta niiden luotettavuuteen liittyy epäilyksiä: Mitkä sertifikaateista on ansaittu, mitkä ostettu ja mitä kaikkia vastuullisuuden osa-alueita on huomioitu? Kaikkea kun ei voida samanaikaisesti huomioida. Helppotajuisia vastuullisuuden strandardeja kuitenkin kaivataan tuotteiden ja palvelujen vertailun tueksi sekä valinnan helpottamiseksi. 

Kysymys: Missä määrin seuraavat asiat saisivat sinut ostamaan vastuullisemmin. Vastausvaihtoehdot: Merkittävä vaikutus/Jonkin verran vaikutusta/Ei vaikutusta/En osaa sanoa.

Valintatilannetta näyttäisi kaiken kaikkiaan helpottavan se, jos tuotteiden ja palveluiden markkinoiden sisään muodostuisi helposti lähestyttäviä ja tunnistettavia kestävien tuotteiden markkinoita: Markkinapaikkoja, joissa voisi olla varma siitä, että kaikki valinnat ovat kokonaismarkkinoita vastuullisempia, helppotajuisia standardeja tai merkintätapoja, joiden avulla kestävämmät valinnat erotettaisiin vähemmän kestävistä sekä yksinkertaisesti tietoa luotettavalta, riippumattomalta taholta kestävämpien valintojen tekemiseen.  

Tuloksia julkaistaan myös Bablerin LOVmediassa, joka on tuore vastuullisen vaikuttajasisällön sivusto.

Lisätietoja tutkimuksesta katja@infine.fi

Jaa kirjoitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *