Etsinnässä Suomen Vastuullisin tuote - Vinkkaa meille tuote!

 

Ostavastuullisesti.fi -palvelun
yleiset tilaus- ja toimitusehdot

 

1. Soveltamisala

Ostavastuullisesti.fi -palvelun yleisiä toimitussehtoja noudatetaan osana Tilaajan ja Toimittajan (Infine Oy) välistä kirjallista sopimusta, jolla osapuolet sopivat tehdystä työstä ja tuotetusta palvelusta.

Sopimusta ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle tai muuttaa ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta.

Tilaajalla tarkoitetaan yrityksiä, julkishallinnon organisaatioita, yhdistyksiä, säätiöitä ja elinkeinonharjoittajia.

 

2. Palvelun tarkoitus

Ostavastuullisesti.fi on Toimittajan hallinnoima vastuullisia tuotteita ja palveluita sekä kestävän elämäntavan mukaisia ratkaisuja esittelevä sivusto, johon mukaan pääsemisen edellytyksistä vastaa Toimittajan kokoama riippumattomista asiantuntijoista koostuva raati (Vastuullisuuspaneeli).

Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Toimittajan antamiin tarjouksiin, vastaanottamiin tilauksiin ja/tai solmimiin sopimuksiin, jotka koskevat Ostavastuullisesti.fi -palvelun myyntiä ja/tai toimittamista Tilaajalle Suomessa.

Vastuullisuuspaneeli tekee tuotteen tai palvelun koko elinkaaren huomioivan vastuullisuuskuratoinnin Infinen asiantuntijoiden laatiman vastuullisuusarviointiraportin pohjalta. Arvioinnissa hyödynnetään julkisia tietoja sekä Tilaajan toimittamia lisätietoja. Kuratoidessaan Vastuullisuuspaneeli huomioi muun muassa seuraavat näkökulmat:  ilmastonmuutoksen torjunta, ympäristöjalanjäljen vähentäminen, työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen, ihmisoikeuksien toteutuminen, lähituotanto sekä hyvän liiketoimintaetiikan noudattaminen.

Tarkastelu tehdään Vastuullisuuspaneelin asiantuntijoiden harkintaa käyttäen ja vain sellaiset tuotteet ja palvelut, jotka asiantuntijaraati katsoo kestävämmiksi valinnoiksi, voidaan esitellä Ostavastuullisesti.fi -sivustolla, voivat osallistua Suomen vastuullisin tuote -kilpailuun ja voivat saada Osta vastuullisesti -merkin käyttöoikeuden. Vastuullisuuspaneeli ei arvioi yrityksiä tai brändejä, vaan tarkastelu tehdään aina tuote- ja palvelukohtaisesti.

Vastuullisuuspaneelin kuratointi uusitaan vuosittain, ja hyväksytty kuratointi on näin ollen voimassa aina vuoden kerrallaan. Näin voidaan varmistua siitä, että markkinan kehittyessä vastuullisempaan suuntaan sivuston valikoima pysyy aina ajankohtaisena.


3. Palvelun toimittaminen ja käyttö

Toimittaja on velvollinen toimittamaan palvelun sovittuna aikana tai jos ajankohtaa ei ole erikseen sovittu kohtuullisena aikana tilauksen vastaanottamisesta.

Toimittajalla on oikeus suoritusajan pidentämiseen, kun suorituksen viivästyminen johtuu Toimittajasta riippumattomista tekijöistä tai Tilaajan vastuulla olevista syistä. 

Tilaajalla on velvollisuus myötävaikuttaa parhaansa mukaan palvelun toimittamiseen esimerkiksi toimittamalla Vastuullisuuspaneelin pyytämiä lisätietoja tarkastelun loppuunsaattamiseksi.

Toimittaja vastaa siitä, että sen vastuulla olevat tehtävät tehdään sopimuksen mukaisesti, huolellisesti ja tehtävien edellyttämällä ammattitaidolla.

Toimittajalla on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimittajalla on oikeus muuttaa esimerkiksi Ostavastuullisesti.fi-palvelun sivustorakennetta, tuotekategorioita sekä muita käytettävyyteen ja tekniseen toteutukseen liittyviä ratkaisuja.

Tilaajalla on oikeus käyttää tuotteelle/palvelulle tarkoitettua Osta vastuullisesti -merkkiä omassa viestinnässään sekä kertoa tuotteen tai palvelun olevan osa Ostavastuullisesti.fi:n kestävämpää valikoimaa, jonka vastuullisuuden on kuratoinut riippumaton Vastuullisuuspaneeli. Merkkiä tulee käyttää markkinoinnissa Toimittajan antamien Merkin käyttöohjeiden mukaisesti ja sitä voidaan käyttää vain Vastuullisuuspaneelin sivustolle hyväksymien tuotteiden tai palveluiden osalta.

 

4. Vastuullisuuspaneelille annettavat tiedot ja niiden muutokset

 

Tilaaja toimittaa Toimittajalle pyydetyt tiedot Vastuullisuuspaneelille laadittavaan hakemukseen ja vastaa annettujen tietojen paikkansapitävyydestä.

 

Toimittaja sitoutuu esittämään Tilaajan toimittamat tiedot Vastuullisuuspaneelille sellaisena kuin ne on Tilaajalta saatu. Toimittaja voi täydentää hakemusta tuotteeseen tai palveluun liittyvällä julkisella sekä tutkimukseen perustuvalla yleisellä tiedolla. Vastuullisuuspaneelilla on oikeus määritellä, mitkä tuoteominaisuudet katsotaan keskeisiksi vastuullisuusominaisuuksiksi.

 

Tilaajan on ilmoitettava olennaisista ja merkittävistä tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksiin tai liiketoiminnan vastuullisuuteen vaikuttavista muutoksista välittömästi sopimuskauden aikana sekä uuden sopimuskauden alkaessa. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi tuotteen pääraaka-aineen tai tuotantomaan vaihtuminen, vastuullisuuskuvauksessa mainitun sertifioinnin poistuminen (esim. Reilun kaupan sertifiointi), tuotantoketjussa havaitut ihmisoikeus- tai ympäristöongelmat tai saadut rikos- tai sakkotuomiot.

 

Edellä mainittujen muutosten tultua Toimittajan tietoon Toimittajalla on oikeus poistaa tuote/palvelu välittömästi ilman hyvityksiä Ostavastuullisesti.fi -palvelusta sekä harkintansa mukaan tiedottaa sivuston käyttäjiä olosuhteiden muuttumisesta, jotta sivustolla ei välitetä harhaanjohtavaa tietoa. Kun Toimittaja saa suoraan asiakkaalta tai muista luotettavista lähteistä tiedon Vastuullisuuspaneelin tekemään tarkasteluun vaikuttavista muuttuneista olosuhteista tai ominaisuuksista, viedään tuote tai palvelu uudestaan Vastuullisuuspaneelin kuratoitavaksi.

 

Uuden sopimuskauden alkaessa viedään tuote tai palvelu uuden vastuullisuusarvioinnin pohjalta Vastuullisuuspaneelin kuratoitavaksi. Tilaajan tulee tällöin saattaa kaikki muuttuneet tiedot Toimittajan tietoon. Mikäli tuotteen tai palvelun tiedot eivät ole muuttuneet, ei tietoja tarvitse erikseen ilmoittaa sopimuskauden uusiutuessa. Toimittajalla on oikeus pyytää lisätietoja myös muuttumattomista tiedoista, mikäli Vastuullisuuspaneeli niitä tarvitsee.

 

5. Sopimuksen voimassaolo ja maksuehdot

 

Asiakassuhde alkaa tilauksen vastaanotosta. Ensimmäinen sopimuskausi katsotaan alkaneeksi tuotteiden tai palveluiden julkaisemisesta Ostavastuullisesti.fi-sivustolla. Sopimuskausi jatkuu seuraavana kalenterivuonna uusintakuratointien mukaisesti. Uusintakuratoinnit suoritetaan vuosittain aina kevätkaudella.

 

Sopimus on toistaiseksi voimassaoleva ja se jatkuu ensimmäisen sopimuskauden jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota kirjallisesti viimeistään yhtä (1) kalenterikuukautta ennen seuraavan sopimuskauden alkamista. Tilaaja voi irtisanoa tilaussopimuksen ilmoittamalla siitä Toimittajan asiakasyhteyshenkilölle, jonka kanssa sopimus on tehty, tai sähköpostilla osoitteeseen myynti@infine.fi.

 

Laskutusjakson pituus on 12 kuukautta ja seuraava sopimuskausi laskutetaan vuosittain, maksuehto on 14 päivää netto. Mikäli Sopimus irtisanotaan kesken sopimuskauden, on Tilaajalla oikeus käyttää palvelua kuluvan sopimuskauden loppuun. Jo maksettua palvelumaksua ei hyvitetä Tilaajalle kesken sopimuskauden.

 

Jos Sopimusta ei Tilaajan puolelta irtisanota edellä mainitulla tavalla ennen kuluvan sopimuskauden päättymistä, sopimus jatkuu sellaisenaan. Lasku seuraavasta sopimuskaudesta lähetetään vuosittain.

 

Ensimmäinen sopimuskausi laskutetaan heti tilauksen yhteydessä. Seuraavat sopimuskaudet laskutetaan vuosittain Toimittajan laatiman aikataulun mukaisesti kevätkauden aikana.

 

Tilauksen yhteydessä laskutetaan koko summa, sisältäen vastuullisuusarvioinnin, vuoden tuotekohtaisen sivustonäkyvyyden, kilpailuosallistumisen ja Osta vastuullisesti -merkin käyttöoikeuden. Kilpailuosallistuminen, sivustonäkyvyys ja merkin käyttöoikeus kuuluvat vastuullisuusarvioinnin hintaan ensimmäisenä vuonna Vastuullisuuspaneelin mukaan hyväksymille tuotteille.

 

Seuraavista vuosista Tilaaja maksaa Ostavastuullisesti.fi -sivustolle tuotekohtaisen palvelumaksun kulloinkin voimassa olevan Toimittajan hinnaston mukaisesti. Toimittaja voi tarkistaa palvelumaksun vuosittain.

 

Laskut tulee maksaa niissä mainittuina eräpäivinä. Mikäli lasku myöhästyy, on Toimittajalla oikeus periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta viivästyskorkoa korkolain mukaan. Mahdolliset perintäkulut lisätään laskuun. Laskun huomautusaika on merkitty laskuun. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu, Toimittajalla on oikeus keskeyttää palvelu, kunnes maksu on jälleen suoritettu. Laskun maksamatta jättämistä ei katsota sopimuksen irtisanomiseksi eikä se siten vapauta Tilaajaa maksuvelvollisuudesta.

 

Toimittaja voi purkaa tilaussopimuksen yksipuolisesti, jos Tilaaja on jättänyt maksamatta erääntyneen maksun ja viivästys on jatkunut 30 päivää maksamattoman laskun eräpäivästä lähtien. Toimittaja voi purkaa sopimuksen myös tilanteissa, joissa tuote- tai palvelutiedot ovat olennaisesti muuttuneet ja vaativat Vastuullisuuspaneelin uudelleenkuratointia, eikä Tilaaja vastaa lisätietopyyntöön kohtuullisessa ajassa.

 

Molemmilla Osapuolilla on oikeus kirjallisesti purkaa Sopimus päättymään, jos:

i) toinen Osapuoli ei noudata tämän Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan ja sopimusrikkomuksella on loukatulle Osapuolelle olennainen merkitys eikä Osapuoli korjaa laiminlyöntiään neljäntoista (14) päivän kuluessa saatuaan tätä koskevan kirjallisen kehotuksen; tai ii) Osapuoli asetetaan konkurssiin, velkasaneeraukseen tai selvitystilaan taikka todetaan maksukyvyttömäksi. 

 

6. Salassapito

 

Vastuullisuuspaneelin kuratointi on aina luottamuksellinen prosessi, eikä sen sisällöstä tai lopputuloksesta kerrota julkisesti ilman Tilaajan suostumusta. Mikäli Vastuullisuuspaneeli ei katso tuotetta tai palvelua kestävämmäksi valinnaksi, saa Tilaaja tietoonsa vastuullisuusarviointiraportin, jonka avulla Tilaaja voi viedä toimintaansa kestävämpään suuntaan. 

Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty Luottamuksellisiksi. Tätä ehtoa on noudatettava myös sopimuksen päätyttyä.

Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske Luottamuksellista tietoa, (i) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai (ii) jonka osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai (iii) joka oli vastaanottavan Osapuolen hallussa ilman sitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen Luottamuksellisen tiedon saamista toiselta Osapuolelta tai (iv) jonka Osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta Osapuolelta saamaansa Luottamuksellista tietoa.

 

7. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset

 

Kumpikaan osapuoli ei vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneesta välillisestä vahingosta, paitsi silloin kun vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Vastuunrajoitus ei koske kohtaa 3 (Palvelun toimittaminen ja käyttö), kohtaa 4 (Vastuullisuuspaneelille ilmoitettavat tiedot ja niiden muutokset) ja kohtaa 6 (Salassapito).

Toimittajan maksama korvaus palvelussa olevasta virheestä rajoittuu enintään Tilaajan palvelumaksua vastaavaan summaan. Toimittaja ei korvaa mitään välillisiä tai epäsuoria vahinkoja eikä Tilaajan työajan tai ansion menetystä. 

Toimittaja ei ole vastuussa tai myötävaikuta Vastuullisuuspaneelin suorittaman kuratoinnin lopputulokseen. 

Tilaajan on korvattava Toimittajalle aiheuttamansa välittömät vahingot, jotka johtuvat Tilaussopimuksen rikkomisesta.

 

8. Erimielisyydet

 

Tilaussopimukseen ja siitä johtuvien riitojen ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet pyrkivät hyvässä yhteistyössä ratkaisemaan sopimukseen liittyvät osapuolten väliset kiistat, erimielisyydet ja vaatimukset. Kumpikin osapuoli antaa toiselle osapuolelle kohtuulliseksi katsottavan mahdollisuuden sopimukseen pohjautuvan rikkomuksen korjaamiseen.

 

Sopimuksessa aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti yhden (1) välimiehen suomenkielisessä välimiesmenettelyssä Helsingin Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjä noudattaen.

 

9. Ylivoimainen este

 

Osapuoli vapautuu Tilaussopimuksen mukaisista velvoitteista, jos niiden täyttäminen estyy sellaisten seikkojen johdosta, joihin Osapuoli ei voi vaikuttaa ja jotka tapahtuvat Tilaussopimuksen tekemisen jälkeen (esimerkiksi tulipalo, sota, yleisen liikenteen ja tietoliikenteen estyminen, epidemia, pandemia, lakko, saarto, työsulku ja niihin verrattavat tilanteet).

 

10. Toimitusehtojen voimassaolo

Nämä toimitusehdot tulevat voimaan silloin, kun Tilaaja on tilannut palvelun. Nämä toimitusehdot korvaavat kaikki Toimittajan aiemmat yleiset palveluiden sopimus- ja toimitusehdot. 

 

11. Muut ehdot

 

Sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti ja molempien Osapuolten on hyväksyttävä muutokset.

Toimittaja pidättää oikeuden yleisten toimitusehtojen sekä hintojen muutoksiin. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle vähintään yhtä (1) kalenterikuukautta etukäteen.

Mikäli Tilaussopimuksen tai toimitusehtojen jokin kohta osoittautuisi lainsäädännön vastaiseksi tai mitättömäksi, nämä toimitusehdot jäävät kuitenkin soveltuvin osin voimaan ja Osapuolia sitovaksi.

Palvelun käyttöönoton aikataulu sovitaan asiakkaan kanssa ennen tilauksen tekoa. Asiakkaan tai kolmannen osapuolen aiheuttamat viivästykset palvelun tuottamiseksi eivät ole Infine Oy:n vastuulla.