Suomen vastuullisin tuote -kilpailun voittajat on valittu!

Luonnon monimuotoisuuden puolesta – esittelyssä vastuullisuuspanelisti Mikko Mönkkönen

Kestävän kehityksen asiantuntijoista koostuva Vastuullisuuspaneeli arvioi kaikki Ostavastuullisesti.fi-sivuston vastuullisen valikoiman tuotteet ja palvelut. Vastuullisuuspaneelin jäsenet edustavat Suomen parhaimpia asiantuntijoita kestävän elämän teemojen eri alueilta ja toimivat tehtävässä riippumattomasti, omista tutkimuksenaloistaan lähtien. Tammikuussa 2022 Vastuullisuuspaneeli sai uutta vahvistusta, kun joukkoihin liittyi Jyväskylän yliopiston soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkönen. Haastattelimme häntä paneeliin liittymisen tiimoilta ja selvitimme, millaisia ekologisen tutkimuksen eväitä Mönkkönen tuo raatiin!

Mistä kiinnostus ekologiaan on lähtöisin?

Mikko Mönkkönen työskentelee Jyväskylän yliopistossa soveltavan ekologian professorina ja tutkii erityisesti luonnonvarojen käytön kestävyyttä, eli sitä, kuinka luonnonvarojen käytöstä voidaan tehdä kestävää. Kiinnostus ekologiaan on syntynyt nuoruuden luontoharrastusten kautta.

“Olen jo nuoresta pitäen ollut kiinnostunut luonnontieteistä. Aluksi kiinnostuin tähtitieteestä, mutta luontokerhon kautta luonnonympäristö alkoi innostaa. Olin myös lintuharrastaja jo nuorena ja pohjoiset metsät ovat olleet aina lähellä sydäntäni. 15-vuotiaasta asti minulle oli selvää, että haluan työskennellä biologina. Myös ekologia ja tutkimus vetivät puoleensa, joten oli luontainen ja helppo valinta lähteä lukiosta yliopistoon lukemaan biologiaa ekologiapainotteisesti ja suuntautua tutkijan uralle.”

Tänä päivänä Mönkkönen tarkastelee työssään luonnon monimuotoisuuden kysymyksiä ja tutkii sitä, millaisin keinoin voimme luonnonvaroja käyttäessämme silti ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja luontojärjestelmien toimintaa, joihin olemassaolomme sekä hyvinvointi pohjimmiltaan perustuvat. Luontojärjestelmät, kuten metsät, tuottavat meille erilaisia hyötyjä ja hyödykkeitä.

“Puuraaka-aineen lisäksi metsät tuottavat myös esimerkiksi virkistyspalveluita, ilmastonsäätelypalveluita, keruutuotteita sekä kulttuurisia palveluita. Hahmottelen työssäni kokonaisuutta siitä, miten me voisimme huomioida nämä erilaiset tavat hyödyntää luonnonvaroja siten, että se olisi hyvinvointia mahdollisimman hyvin turvaavaa ja pitäisi samalla luontojärjestelmän elinkykyisenä.”

Mikä on olennaista luonnonvarojen kestävän käytön tutkimisessa?

Mönkkönen johtaa myös MultiForest -projektin tutkimusryhmää, joka on selvittänyt sitä, kuinka poliittisen päätöksenteon suunnitelmat ja välineet tarttuvat monimuotoisuuden säilyttämisen ja luonnonvarojen kestävän käytön kysymyksiin. Tutkimuksen tarkoituksena on koota yleiskuva nykyisten päätösten vaikutusmahdollisuuksista ja sen pohjalta luoda tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi.

“Tarkastelemme politiikkatavoitteiden vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin. Arvioimme sitä kuinka paljon tavoitteiden toimeenpano tuottaa hyvinvointivajetta. Monet politiikat ovat sektorikohtaisia. Verkostomme tutkii ristiriitoja poliittisten keinojen ja ohjelmien välillä ja selvittää, kuinka voisimme luoda parempaa koheesiota eri sektorien politiikkojen välille.”

”Esimerkiksi Suomessa meillä on kansallinen metsäohjelma, joka asettaa metsien käytölle tavoitteita monitavoitteisesti mutta puun tuotantoa korostavasta näkökulmasta ja ohjaa metsien käyttöä. Jo nyt olemme selvillä siitä, että Suomen kansallisen metsäohjelman tavoitteiden välillä on ristiriitoja –  tavoitteita ei voida yhtäaikaisesti saavuttaa. Vielä suurempia ristiriitoja löytyy eri politiikkojen, esimerkiksi metsäohjelman ja Suomen biodiversiteettistrategian väliltä.” 

Olennaista ekologian tutkimuksessa ja luonnon käytön kestävyyden kannalta on luontojalanjäljen tarkastelu. Siinä missä ympäristöjalanjälki keskittyy paljolti hiilijalanjälkeen ja hiilen kiertoon, luontojalanjälki kuvaa ihmisen, yrityksen tai yhteiskunnan negatiivista vaikutusta luontojärjestelmiin laajemmin. Kädenjäljellä kuvataan taas yrityksen toimien positiivia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuden säilymisen edistämiseksi.

Asiantuntijaroolissaan Mönkkönen aikoo Vastuullisuuspaneelin riveissä myös tuoda tietonsa luontojalanjäljen arviointiin ja yritysten toiminnan kehittämiseen.

“Keskeinen kysymys on se, mikä on yrityksen aiheuttama luontojalanjälki, miten se voidaan lähtökohtaisesti minimoida ja miten ylimääräinen negatiivinen vaikutus voidaan kompensoida luontokädenjäljellä ja kääntää jopa positiiviseksi luontovaikutukseksi. Luontojalanjäljen arviointi ja luontokädenjäljen luominen ovat monimutkaisia aiheita, mutta juuri niissä toivon voivani auttaa myös yrityksiä, jotka tuovat tuotteitaan ja palveluitaan arvioitavaksi Ostavastuullisesti.fi-sivustolle.

Mitä ajatuksia uusi asiantuntijarooli Vastuullisuuspaneelissa herättää?

“Kun Vastuullisuuspaneelin puheenjohtaja Minna Halme pyysi minua mukaan paneeliin, otin pestin vastaan innolla, koska olen kiinnostunut näkemään millaisia käytännön toimia yritykset tekevät vastuullisen liiketoiminnan puolesta ja mitä haasteita he kohtaavat kestävyyden kannalta.”

”Toisaalta koen myös suurta vastuuta uuteen tehtävääni liittyen. Tässähän voidaan oikeasti vaikuttaa yrityksen menestystekijöihin ja menestykseen tulevaisuudessa. Talouden pyörittäminen on mahdollista järjestää kestävästi ja siksi koen tärkeäksi ja kiinnostavaksi päästä näkemään millaisia haasteita yrityksillä on ja auttaa heitä kestävämpään suuntaan.”

Mikko Mönkkönen tuo asiantuntijuutensa luonnonvarojen kestävästä käytöstä Vastuullisuuspaneeelin arviointiprosessiin. Metsänystävälle kestävä elämä pohjautuu merkityksellisyyteen ja harkittuihin valintoihin. Mönkkönen uskoo myös työnsä puolesta, että ihmisten arkisilla valinnoilla tulee olemaan kriittinen rooli kestävän elämän luomisessa meille kaikille.

“Kestävyysmurros on välttämätön planeettamme elinkelpoisuuden säilymisen kannalta. Erityisesti poliittisen päätöksenteon hitauden vuoksi uskon, että yrityksillä ja kuluttajilla on kirittäjän rooli kestävyyskriisin ratkaisemisessa. Murroksen ajureita tulevat olemaan yksittäisten ihmisten päätökset, niin kuluttamatta jättämisen kuin kuluttamisen päätökset sekä se, miten yritykset lähtevät omassa toiminnassaan ajamaan kestävämpää taloutta. Poliitikot kyllä sitten tulevat mukaan.”

Jaa kirjoitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *